onsdag 16 december 2015

Info från SBR


 
Skänninge 2015 12 16 

Till ordföranden i distrikt och till föreningarnas kontaktpersoner.

Slutet på 2015 närmar sig och som alltid har året gått fort. Dags att blicka tillbaka och planera framåt. En hel del av den tvååriga verksamhetsplanens önskade resultat har redan nåtts, men mycket finns kvar att sätta tänderna i under nästa år. Nu är siktet inställt på riksförbundsmötet april 2017. 

Vi har precis haft vårt sista styrelsemöte för detta år. Av besparingsskäl har vi minskat ner på fysiska styrelsemöten till förmån för telefonmöten. Dock inte helt enkelt för 10 personer att diskutera på telefon. 

Eftersom ordförandebrevet inte sprids i alla distrikt, skickar jag denna gång även till informationsansvariga i föreningarna. Då får förhoppningsvis alla föreningsordföranden också del av detta. 

Här följer lite om vad som är på gång hos oss: 

Beecome Vårt beslut att delta i Beecome innebär en stor satsning, där det mesta av arbetet sker ideellt. En lätt oro känner vi dock över anmälningsläget. Tydligen är det en trend att anmäla sig sent till olika arrangemang! Detta försvårar vår planering, eftersom en hel del kan göras först när vi vet att kon-gressen ekonomiskt ”går runt”. Det mesta behöver vara klart en månad före kongressens start och sena ändringar medför extra kostnader. Det kan gälla såväl lokalhyror som mat- och material-kostnader mm. 

Gör din anmälan före 1 februari! Därefter höjs avgiften med 100 kr per dag (80 kr plus moms). Sista anmälningsdatum är satt till 1 mars. 

Tidig bokning kan vara ekonomiskt vid planering av resor. Just nu kan man resa Stockholm – Malmö, med tåg, för 195 kr i varje riktning (med tider som passar kongressens tider). Detta gäller säkert också på andra sträckor, att köpa tre månader före är oftast förmånligt. 

Programmet är fyllt till bredden med spännande föreläsningar och workshops. Mötesplatser med tema av olika slag kommer att finnas och drygt 40 utställare kommer. Bland andra deltar Helena Jonsson, ordförande LRF i programmet och Jytte Guteland, EU-parlamentariker deltar i en pa-neldiskussion om en hållbar framtid. Flera föreningar och distrikt försöker samordna resor till kongressen, vi är väldigt tacksamma för er insats! När resan är genomförd skickar vi 1500 kr till förenings- / distriktskassan. 

Utbildningen Just nu pågår utbildning för cirkelledare i hela landet. Syftet med dessa är dels att presentera en utbildningsstruktur och det material som tagits fram, dels att förmedla kunskaper i vuxenpedagogik. Utbildningskommittén vill på detta sätt testa materialet och få en dialog med cirkelledarna. Inbjudan till nästa års utbildningar annonseras i januarinumret av Bitidningen. 
I mitten av november träffades distriktens utbildningsansvariga i Skänninge för att diskutera den nya roll distrikten kommer att få vad gäller påbyggnadsutbildningar för redan befintliga biodlare. Exempel på sådana är bihälsa, honungshantering, drottningodling, avläggarproduktion och sköt-
selmetoder. Även här tas kursplaner fram och cirkelledare i dessa ämnen bjuds in till utbildnings-tillfällen. Mer om detta finns att läsa i Bitidningens oktobernummer. 

Avelsfrågor På initiativ av Biodlarna genomfördes den 9 dec en avelskonferens i Skänninge. Alla organisatio-ner som sysslar med avel i Sverige var inbjudna att delta med representanter. Vi var 14 personer runt bordet och endast Carnicagruppen saknade representant. 
Våra syften med mötet var att: 
• samla avelsbranschen för att resonera och utbyta åsikter 
• diskutera fram en lösning på Jordbruksverkets krav på en bättre dokumentation av avels-arbete. 
• komma fram till förslag på gemensamma projekt som gynnar svensk avelsverksamhet och som ”branschen” vill prioritera i kommande NP-perioder. 

Det blev ett trevligt möte som bådar gott inför framtiden. Alla fick komma till tals och alla lyssna-de vi på varandras idéer och tankar. Bert Thrybom kom med ett längre mycket intressant inlägg om VHS-egenskapen hos honungsbin och föreslog - eller frågade efter - ett större gemensamt projekt, där vi skulle få fram VSH-bin i stor skala i Sverige. Kort uttryckt kan man säga att VSH-bin själva rensar ut varroa så att behandling inte längre behövs. Konferensen resonerade fram och tillbaka om hur detta skall gå till. Alla närvarande parter enades efter ett tag om att planera och ansöka om pengar från Nationella Honungsprogrammet för ett sådant projekt. Det måste bli flerårigt och stort, om det blir av. 
Intressebevakning Vi har deltagit i ett seminarium om bekämpningsmedel i riksdagen på initiativ av Naturskydds-föreningen. Frågan handlade om det faktum att bekämpningsmedlen ökar i Sverige och att vår bransch därmed får ta konsekvenserna av andra produktionssystem. Idag ligger en skatt på be-kämpningsmedel, men den begränsar inte användningen tillräckligt. Ett fortsättning med frukost-möte planeras för att diskutera frågan vidare. 
Kanske läste ni pressmeddelandet om ursprungsmärkning av honung? Vi skrev detta tillsammans med Biodlingsföretagarna i samband med att biodlare i Europa demonstrerade i Bryssel mot att kostgjord honung tas in och säljs inom EU? 
Kraven formulerades i två att-satser: 
• att EU omedelbart gör en mer omfattande officiell undersökning av kinesisk honung 
• att EU lagstiftningen om honung ändras så att krav ställs på ursprungsland 

Hela pressmeddelandet finns under nyheter på www.biodlarna.se . Biodlingskonferenser, en ändring 

I tidigare information har vi nämnt att vi planerar för fyra stycken biodlingskonferenser med olika teman under våren 2016. Medel för detta fick vi från det nationella honungsprogrammet. Vid närmare eftertanke har vi kommit fram till att lägga konferenserna i samband med öppet hus / föreningsdagarna som redovisas i nästa punkt. 

Öppet hus / föreningsdagar 9, 10, 23 och 24 april öppnar vi Biodlarnas Hus för medlemsbesök. Programmet kommer att vara likadant samtliga dagar och utgöra en blandning av korta föreläsningar och kontaktskapande mö-ten i s.k. stationer med personal och förtroendevalda. Programmet och anmälningsförfarande presenteras i kommande nummer av Bitidningen. 
Ämnen som kommer att presenteras och diskuteras är bland andra: VSH-bin, Honungskvalitet, TBH-kupen, Bihälsa under våren, olika odlingsmetoder och koncept för varroabekämpning. 
Det kan bli trångt och besvärligt men förhoppningsvis trevligt och lärorikt! Max 100 personer per tillfälle kan vi ta emot i huset och max 50 personer i konferensrummet. 

Trädgården Insamlingen till trädgården gav 8 600 kr från distrikt, föreningar och enskilda medlemmar– varmt tack till alla som bidrog! Detta tillsammans med 25 000 från Sparbanksstiftelsen Alfa och 2 000 kr från LRF region Örebro/Östergötland/Södermanland blev en tillräcklig grund för att påbörja ar-betet. Nu har det grävts i trädgården, en hel del är planterat och vi ser vi fram emot en blomman-de paradrabatt till sommaren. Så småningom kommer också bisamhällen att finnas på plats. 

Vi utlyste i våras en tävling om vilken förening som bidrog med mest i förhållande till antalet medlemmar. Vann gjorde Grännaortens Biodlareförening strax följd av Enköpings Biodlare. Grattis och tack! 

Bokföringsprogram Vi får frågor från föreningar om hjälp med bokföringsprogram. Anette Irebro har tidigare infor-merat om ett enkelt och billig program som finns att hämta på www.bokis/info. Avgiften är 125 per år för det billigaste alternativet. 

En levande fråga som vi ofta pratar om i styrelsen är distriktens roll i framtiden. Den nya utbildningsstrukturen kommer att kräva en delvis ny roll. Kanske kan vi bygga vidare på utbildningskommitténs modell och göra på samma sätt när det gäller bihälsa, kvalitetsfrågor, näringsbiodling och avel. För att komma vidare planeras redan nu sammankomster med i första hand bihälsoansvariga och kvali-tetsansvariga. Detta kommer vi att behöva diskutera med er inför nästa verksamhetsplan. 

Ett varmt tack till er alla för årets arbete, alla samtal, alla framförda idéer, nödvändig konstruktiv kritik och visat förtroende. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! 


God jul och ett gott nytt år önskar styrelse och personal genom Marita 

måndag 7 december 2015

Ny ordförande

Årsmötet

Föreningen har haft sitt ordinarie årsmöte. Ett femtontal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Vår ordförande sedan flera år Elsa Granlund hade till valberedningen meddelat att hon inte ville ifrågakomma för vidare ordförandeskap. Hon har under ett flertal år skött ledarskapet för föreningen med ”den äran” och föreningen tackar för ett väl genomfört arbete.

Valberedningens förslag till ny ordförande blev Ronnie Persson och mötet godkände detta. På bilden nedan överräcks ordförandeklubban.
Mötet hade också uppgiften att till Länsstyrelsen lämna förslag på ersättare för Lasse Engdal som bitillsyningsman. Efter en hel del ideér och förslag kom mötet fram till ett beslut, och när Länsstyrelsen slutgiltigt godkänt vårt val kommer det att meddelas medlemmarna.

Mötets övriga frågor finns att läsa i protokollet på annan plats på hemsidan.

Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet hitta du här

tisdag 17 november 2015

Årsmöte 29 oktoberÅrsmöte med Ronneby Biodlare.

Vi träffas på Kulturcentrum, i deras sammanträdesrum. Det finns in på gården (gamla Kockumsporten), till vänster mitt emot sockerbruket.

Tid: söndag 29 november klockan 15.00.

Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar, någon annan trevlighet och fika.

Välkomna

Seminarium Ronneby


Seminarium för biodlare med Erik Österlund.

I helgen kunde Blekinges biodlare få lyssna till en verklig och sedan många år expert på biodling. Erik Österlund höll seminarium vid Kulturcentrum i Ronneby.
Erik har i 30 år varit redaktör för Bitidningen och han har haft bin i 40 år. Denna gång koncentrerade han sig på att berätta om ett biprojekt, som han deltar i samt beskriva och informera om sin egen biodling, som består av imponerande 150 samhällen.
Erik har gjort studier om cellstorlekens betydelse för flera faktorer i bisamhället bl.a. motståndskraften mot varroa. Även honungens vattenhalt påstod han påverkas av cellernas storlek! Den som intresserar sig för cellstorlekens betydelse kan läsa om detta i Bitidningen men även på hans blogg.
Själv bekämpar han eventuell kvarvarande varroa med tymol, som han löser upp med rödsprit och dränker in i små bitar av vettexduk. Dessa bitar placeras i botten av yngelrummen och får verka där i ca 14 dagar. Han betonade dock att hans varroatryck är mycket måttligt pga övriga skötselmetoder.
Ett trettiotal biodlare hade mött upp. 
Stort tack till Blekingedistriktet, som arrangerade mötet och dessutom bjöd på enklare förtäring.

/ En som var där./

fredag 13 november 2015

Beecome 2016 i Malmö


Vi närmar oss Beecome-kongressen den 11 – 13 mars i Malmö.
Kongressen Beecome startades av EPBA (European Professional Beekeepers) för fyra år sedan i Frankrike. Sedan dess har den genomförts i Tyskland och Belgien och nu är det vår tur. Detta blir den stora händelsen inom europeisk biodling 2016. Här kommer allt som rör biodlingen att kunna ses och avhandlas och här får du också möjligheten att träffa kollegor, föreläsare och utställare under trevliga former på Malmö Live, den nya kongressanläggningen mitt i Malmö.

Program
Programmet finns på hemsidan
www.beecome2016.com.
Professor Keith Delaplane från universitetet i Georgia kommer att medverka liksom professor Kaspar Bienenfeldt från institutet för biforskning i Hohen Neuendorf tillsammans med ett 30-tal föreläsare från hela Europa. Tolkning kommer att finnas under huvuddelen av föreläsningarna.
Kocken Paul Svensson medverkar, det bjuds mjöd- och mölskaprovning och Yrkeshögskolan för biodling  genomför sin examination under dagarna m.m.
Förutom den vetenskapliga delen planeras ett spår med ’vanlig’ biodling där biodlare själv berättar om sin biodling, sin ideologi, sin driftsmetod etc. Detta kommer att ske i såväl konferensrum som i någon slags ’Speakers Corner’.
Hör av dig till
www.info@beecome2016.com om du kan tänka dig att berätta om din biodling under 20 minuter. Dessa pass ges endast på svenska, norska och danska.

 
Paneldebatt
På fredagen i samband med öppningsceremonin planeras en paneldebatt med politiker och organisationsföreträdare på temat ’Biodling för en hållbar framtid’ som också är kongressens tema. Bland deltagarna kan nämnas Apimondias nye ordförande Philip McCabe, LRFs ordförande Helena Jonsson, EPBAs ordförande Walter Haefeker samt representanter från våra egna organisationer.
Utflykter
Intressanta utflykter /studiebesök kommer att arrangeras i anslutning till kongressen. Information kommer läggs på hemsidan
www.beecome2016.com
En möjlighet kan också vara att kombinera Beecome med besök i Köpenhamn eftersom man enkelt tar sig dit med tåg från Malmö Central.

Utställning
Redan nu är utställningsytan i det närmaste fylld (600 kvm) Såväl stora som mindre redskapshandlare visar upp sina intressanta produkter under dagarna.


Lokaler och boende
Allting sker i samma hus – Malmö Live - konferens, utställning och kongressmiddag. Malmö Live ligger inom 100 m från centralstationen.
Hotellrum kan man boka via en länk på hemsidan till Malmö Live eller till Hotell Komfort som ligger alldeles i närheten. Vi har förstås rabatt på priserna.
Priser
Man kan välja deltagande under en, två eller tre dagar. En dag kostar 450 kr, två dagar 800 kr och tre dagar 1150. Till detta läggs moms (25%). Hotellet bokas och betalas separat.
Resor till kongressen
Varför inte samla ihop biodlare och ta en buss till Malmö? Just nu förhandlar vi med Swebus för att få rabatter. Kanske passar det bättre med en minibuss? Då kan man använda Herz uthyrning med 10 % rabatt. Bifogar rabattavtalet.
Information kommer att finnas på hemsidan
www.biodlarna.se.  Under länken Forum är det också möjligt att samordna såväl bil- som bussresor.


Anmälan
Görs på hemsidan
www.beecome2016.com
Om du inte har tillgång till internet kan du kontakta mig på telefon 073 6737428 eller Sture Käll på tel: 073 834 5016.

Hoppas vi ses i Malmö i mars!
Marita Delvert

fredag 16 oktober 2015

Seminarium Ronneby 14 november


fredag 9 oktober 2015

Varroa-bekämpning 17 oktober


Det börjar bli dags för årets oxalsyrebehandling C2O2(OH)2
Föreningen delar ut oxalsyra till medlemmar, som är intresserade.
Jag räknar med att behandla bina vid Stenstugan lördagen den 17 okt. och alla som vill ha syra kan komma dit vid 13-tiden. 
Du, som vill se hur det går till får också möjlighet till detta.
Ta med behållare för vätskan (ca 30ml per sh), och kontakta gärna mej i förväg om du behöver syra till fler än 5 st.  
Om du vill ha syra vid annat tillfälle kan du kontakta mig så löser vi det också.

Oklarheter? Jag har svar på det mesta.../ Ronnie Persson. 0457 12119

måndag 28 september 2015

Pollinatören

Jonny Ulvskog, en av deltagarna i det nationella projektet Pollinatören, reser till Bryssel och EU för att motta pris för verksamheten.

Grattis!

Text och bild från BLT 2015-0926

Dassbidrag till Ronneby Biodlare

Sydöstran har uppmärksammat att föreningen fått bidrag för att bygga ett dass vid Stenstugan!
Beecome mars 2016

Den 4:e Europeiska Beecome-kongressen hålls i Malmö 11-13 mars 2016.

Ytterligare info hittar du här


onsdag 26 augusti 2015

Grilldag vid Stenstugan

I strålande och varmt sensommarväder möttes biodlarna till det traditionella mötet vid Stenstugans Grill. Vi var ett femtontal, samlades och som vanligt hade Leif förberett en tipspromenad i kohagen. I år hade frågorna ett grönt tema, men var inte lättare för det…. Som avslutning skulle vikten av manick uppskattas. Bäst med frågor och gissning blev Martin, som först av alla fick välja bland det rikliga prisbordet. Ronnie blev tvåa.

Anita hade ordnat med inköpen och dukade upp allt som man kan önska sig för en lyckad grillning. Christer blev utsedd till dagens grillmästare och efter bränslebyte gick grillningen som en dans.