onsdag 16 februari 2011

Några foton från distriktets årsmöte i Hasselstad

Foto: Ronnie Persson

tisdag 15 februari 2011

Tillägg till distriktets vårmöte i Hasselstad

Anmälan till distriktets vårmötet 2 april behöver göras då servering till självkostnadspris kommer att erbjudas.
Kontakta Anita 0457-15459 för anmälan.

Påminner även om ev beställning till Källebergs honung&biredskap tfn 0471- 42073 el mob 070-5106628.

lördag 12 februari 2011

Informationsmöte Ingelstad Naturbruksgymnasium

I tisdags samlades ett 20-tal intresserade biodlare i en lokal med det passande namnet Lantrasparken vid  Ingelstad Lantbruksgymnasium till informationsmöte. Gymnasiet, som är av friskolemodell har f.ö. öppet för besökare från maj - september. Ca. 300 elever studerar där ett stort antal program med lantlig anknytning.
Inbjudan föranleddes av en förstudie rörande biodling, och som gjorts i höst. Svaret på en enkät redovisades och utifrån dessa, biodlarnas, synpunkter skall ett projekt utarbetas och ekonomiskt säkerställas med hjälp av bl.a. hushållningssällskapet, Länssstyrelsen och EU.


Ett liknande projekt genomförs i Västra Götaland och innehållet i detta fick vi redovisat från Arne Johansson, som arbetat som projektledare.
Några axplock:
- Man har upprättat 5 st Info-bigårdar runt om i VG.
- Västgötahonung har lanserats med egna etiketter och en ekonomisk förening har bildats. På två år har den ökat medlemsantalet från 14 till 480!
- I Grästorp har man anlagt en avelsbigård för de medlmmar, som ägnar sig åt drottningsodling.
- För att få en bättre ekonomi i biodlingen menade Arne Johansson att vi biodlare behöver förädla honungen. Han visade exempel på detta: Lingonhonung, Valnötshonung och Citronhonung. Allt  presenterat i lockande förpackningar. Han uppmanade biodlarna att jobba i segmentet där man får mest betalt... (hälften så stora förpackningar men dubbelt så dyra!)
- Samarbetspartnerna för projektet har varit Länsstyrelsen VG-län, LRF, SV, HS, EU, Västgötahonung ek. för. Och ESF (European Social Fond) Companion.
 Under en välbehövlig rast bjöds vi generöst på kaffe och kanelbulle.
 

Därpå redogjorde Marie Sjödin och Jonny Ulvtorp för förstudien till det projekt, som till en del liknade det från VG. Jonny menade att utsikterna till att få pengar beviljade för denna typ av verksamhet som genererar en kollektiv nytta bör vara goda. Biodlingen är hotad i hela världen eftersom den har minskat oacceptabelt under senare år. Dessutom är 76% av livsmedelsprod. i världen beroende av pollinering.
Bisjukdomar har ökar i stor omfattning. Man planerar ett forskningsinstitut i Frankrike med uppgift att försöka lösa bl.a. varroa-och virusproblemen.

Några av de delar, som avses ingå i det kommande projektet:
Stöttning av den lokala föreningen genom att:
Utbilda mentorer
Handledningar för utbildning av biodlare
Hjälp med anskaffning av bin och bibostäder
Upptryckning av info-mtrl som t.ex. broschyrer, studiemtrl, foldrar osv.
Inrättande av gemensamt slungrum (t.ex. för medlemmar utan eget slungutrymme) och vaxhantering (rening).


Utbildningscentrumets (Ingelsta) insats :
- upprätta en visningsbigård
- avelsarbete
- skapa möjligheter för vaxhantering, olika nivåer av förädling
- möjlighet till kök för slutförädling och framtagning av nya produkter
- framtagning och utveckling av förpackningar
- och inte minst utbildning av biodlare 

Ovanstående information gör inte anspråk på att vara heltäckande, men kan kanske ge en inblick i det arbete, som läggs ner på att stötta, skydda och vidareutveckla biodlingen inför hoten mot näringen och den biologiska mångfalden.
Ytterligare exempel på riksnivå är Biodlingens Dag, som planeras av Jordbruksverket till hösten och som har Politiker och Beslutsfattare som målgrupp. Mötet förläggs till Stockholm eller Jönköping.

Ronnie Persson / Ronneby biodlare

Foto: Bruno Karlsson