onsdag 16 december 2015

Info från SBR


 
Skänninge 2015 12 16 

Till ordföranden i distrikt och till föreningarnas kontaktpersoner.

Slutet på 2015 närmar sig och som alltid har året gått fort. Dags att blicka tillbaka och planera framåt. En hel del av den tvååriga verksamhetsplanens önskade resultat har redan nåtts, men mycket finns kvar att sätta tänderna i under nästa år. Nu är siktet inställt på riksförbundsmötet april 2017. 

Vi har precis haft vårt sista styrelsemöte för detta år. Av besparingsskäl har vi minskat ner på fysiska styrelsemöten till förmån för telefonmöten. Dock inte helt enkelt för 10 personer att diskutera på telefon. 

Eftersom ordförandebrevet inte sprids i alla distrikt, skickar jag denna gång även till informationsansvariga i föreningarna. Då får förhoppningsvis alla föreningsordföranden också del av detta. 

Här följer lite om vad som är på gång hos oss: 

Beecome Vårt beslut att delta i Beecome innebär en stor satsning, där det mesta av arbetet sker ideellt. En lätt oro känner vi dock över anmälningsläget. Tydligen är det en trend att anmäla sig sent till olika arrangemang! Detta försvårar vår planering, eftersom en hel del kan göras först när vi vet att kon-gressen ekonomiskt ”går runt”. Det mesta behöver vara klart en månad före kongressens start och sena ändringar medför extra kostnader. Det kan gälla såväl lokalhyror som mat- och material-kostnader mm. 

Gör din anmälan före 1 februari! Därefter höjs avgiften med 100 kr per dag (80 kr plus moms). Sista anmälningsdatum är satt till 1 mars. 

Tidig bokning kan vara ekonomiskt vid planering av resor. Just nu kan man resa Stockholm – Malmö, med tåg, för 195 kr i varje riktning (med tider som passar kongressens tider). Detta gäller säkert också på andra sträckor, att köpa tre månader före är oftast förmånligt. 

Programmet är fyllt till bredden med spännande föreläsningar och workshops. Mötesplatser med tema av olika slag kommer att finnas och drygt 40 utställare kommer. Bland andra deltar Helena Jonsson, ordförande LRF i programmet och Jytte Guteland, EU-parlamentariker deltar i en pa-neldiskussion om en hållbar framtid. Flera föreningar och distrikt försöker samordna resor till kongressen, vi är väldigt tacksamma för er insats! När resan är genomförd skickar vi 1500 kr till förenings- / distriktskassan. 

Utbildningen Just nu pågår utbildning för cirkelledare i hela landet. Syftet med dessa är dels att presentera en utbildningsstruktur och det material som tagits fram, dels att förmedla kunskaper i vuxenpedagogik. Utbildningskommittén vill på detta sätt testa materialet och få en dialog med cirkelledarna. Inbjudan till nästa års utbildningar annonseras i januarinumret av Bitidningen. 
I mitten av november träffades distriktens utbildningsansvariga i Skänninge för att diskutera den nya roll distrikten kommer att få vad gäller påbyggnadsutbildningar för redan befintliga biodlare. Exempel på sådana är bihälsa, honungshantering, drottningodling, avläggarproduktion och sköt-
selmetoder. Även här tas kursplaner fram och cirkelledare i dessa ämnen bjuds in till utbildnings-tillfällen. Mer om detta finns att läsa i Bitidningens oktobernummer. 

Avelsfrågor På initiativ av Biodlarna genomfördes den 9 dec en avelskonferens i Skänninge. Alla organisatio-ner som sysslar med avel i Sverige var inbjudna att delta med representanter. Vi var 14 personer runt bordet och endast Carnicagruppen saknade representant. 
Våra syften med mötet var att: 
• samla avelsbranschen för att resonera och utbyta åsikter 
• diskutera fram en lösning på Jordbruksverkets krav på en bättre dokumentation av avels-arbete. 
• komma fram till förslag på gemensamma projekt som gynnar svensk avelsverksamhet och som ”branschen” vill prioritera i kommande NP-perioder. 

Det blev ett trevligt möte som bådar gott inför framtiden. Alla fick komma till tals och alla lyssna-de vi på varandras idéer och tankar. Bert Thrybom kom med ett längre mycket intressant inlägg om VHS-egenskapen hos honungsbin och föreslog - eller frågade efter - ett större gemensamt projekt, där vi skulle få fram VSH-bin i stor skala i Sverige. Kort uttryckt kan man säga att VSH-bin själva rensar ut varroa så att behandling inte längre behövs. Konferensen resonerade fram och tillbaka om hur detta skall gå till. Alla närvarande parter enades efter ett tag om att planera och ansöka om pengar från Nationella Honungsprogrammet för ett sådant projekt. Det måste bli flerårigt och stort, om det blir av. 
Intressebevakning Vi har deltagit i ett seminarium om bekämpningsmedel i riksdagen på initiativ av Naturskydds-föreningen. Frågan handlade om det faktum att bekämpningsmedlen ökar i Sverige och att vår bransch därmed får ta konsekvenserna av andra produktionssystem. Idag ligger en skatt på be-kämpningsmedel, men den begränsar inte användningen tillräckligt. Ett fortsättning med frukost-möte planeras för att diskutera frågan vidare. 
Kanske läste ni pressmeddelandet om ursprungsmärkning av honung? Vi skrev detta tillsammans med Biodlingsföretagarna i samband med att biodlare i Europa demonstrerade i Bryssel mot att kostgjord honung tas in och säljs inom EU? 
Kraven formulerades i två att-satser: 
• att EU omedelbart gör en mer omfattande officiell undersökning av kinesisk honung 
• att EU lagstiftningen om honung ändras så att krav ställs på ursprungsland 

Hela pressmeddelandet finns under nyheter på www.biodlarna.se . Biodlingskonferenser, en ändring 

I tidigare information har vi nämnt att vi planerar för fyra stycken biodlingskonferenser med olika teman under våren 2016. Medel för detta fick vi från det nationella honungsprogrammet. Vid närmare eftertanke har vi kommit fram till att lägga konferenserna i samband med öppet hus / föreningsdagarna som redovisas i nästa punkt. 

Öppet hus / föreningsdagar 9, 10, 23 och 24 april öppnar vi Biodlarnas Hus för medlemsbesök. Programmet kommer att vara likadant samtliga dagar och utgöra en blandning av korta föreläsningar och kontaktskapande mö-ten i s.k. stationer med personal och förtroendevalda. Programmet och anmälningsförfarande presenteras i kommande nummer av Bitidningen. 
Ämnen som kommer att presenteras och diskuteras är bland andra: VSH-bin, Honungskvalitet, TBH-kupen, Bihälsa under våren, olika odlingsmetoder och koncept för varroabekämpning. 
Det kan bli trångt och besvärligt men förhoppningsvis trevligt och lärorikt! Max 100 personer per tillfälle kan vi ta emot i huset och max 50 personer i konferensrummet. 

Trädgården Insamlingen till trädgården gav 8 600 kr från distrikt, föreningar och enskilda medlemmar– varmt tack till alla som bidrog! Detta tillsammans med 25 000 från Sparbanksstiftelsen Alfa och 2 000 kr från LRF region Örebro/Östergötland/Södermanland blev en tillräcklig grund för att påbörja ar-betet. Nu har det grävts i trädgården, en hel del är planterat och vi ser vi fram emot en blomman-de paradrabatt till sommaren. Så småningom kommer också bisamhällen att finnas på plats. 

Vi utlyste i våras en tävling om vilken förening som bidrog med mest i förhållande till antalet medlemmar. Vann gjorde Grännaortens Biodlareförening strax följd av Enköpings Biodlare. Grattis och tack! 

Bokföringsprogram Vi får frågor från föreningar om hjälp med bokföringsprogram. Anette Irebro har tidigare infor-merat om ett enkelt och billig program som finns att hämta på www.bokis/info. Avgiften är 125 per år för det billigaste alternativet. 

En levande fråga som vi ofta pratar om i styrelsen är distriktens roll i framtiden. Den nya utbildningsstrukturen kommer att kräva en delvis ny roll. Kanske kan vi bygga vidare på utbildningskommitténs modell och göra på samma sätt när det gäller bihälsa, kvalitetsfrågor, näringsbiodling och avel. För att komma vidare planeras redan nu sammankomster med i första hand bihälsoansvariga och kvali-tetsansvariga. Detta kommer vi att behöva diskutera med er inför nästa verksamhetsplan. 

Ett varmt tack till er alla för årets arbete, alla samtal, alla framförda idéer, nödvändig konstruktiv kritik och visat förtroende. Vi ser fram emot ett nytt spännande år! 


God jul och ett gott nytt år önskar styrelse och personal genom Marita 

måndag 7 december 2015

Ny ordförande

Årsmötet

Föreningen har haft sitt ordinarie årsmöte. Ett femtontal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Vår ordförande sedan flera år Elsa Granlund hade till valberedningen meddelat att hon inte ville ifrågakomma för vidare ordförandeskap. Hon har under ett flertal år skött ledarskapet för föreningen med ”den äran” och föreningen tackar för ett väl genomfört arbete.

Valberedningens förslag till ny ordförande blev Ronnie Persson och mötet godkände detta. På bilden nedan överräcks ordförandeklubban.
Mötet hade också uppgiften att till Länsstyrelsen lämna förslag på ersättare för Lasse Engdal som bitillsyningsman. Efter en hel del ideér och förslag kom mötet fram till ett beslut, och när Länsstyrelsen slutgiltigt godkänt vårt val kommer det att meddelas medlemmarna.

Mötets övriga frågor finns att läsa i protokollet på annan plats på hemsidan.

Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet hitta du här